Name Location
Jeff Anderson
Farmington Lanes 2
Anoka,MN
Eric Schacht
Farmington Lanes 2
Oakdale,MN
Jason Hanson
Farmington Lanes 2
Woodbury,MN
Kyle Bischoff
Farmington Lanes 2
Mankato,MN
Matthew Paine
Farmington Lanes 2
Richfield,MN

First Name 
Last Name
State  
City
Team Name
Year