Name Location
Dustin Kimmes
Farmington Lanes 1
Rosemount,MN
Aaron Bunker
Farmington Lanes 1
Rosemount,MN
Michael Klimpel
Farmington Lanes 1
Rosemount,MN
Craig McDonald
Farmington Lanes 1
Saint Paul,MN
Zachary Mitchell
Farmington Lanes 1
Farmington,MN

First Name 
Last Name
State  
City
Team Name
Year